Begrippenlijst

 

A.   Aanmaning Brief waarin de crediteur vraagt om betaling van een nog openstaande rekening.
Afloscapaciteit Het bedrag dat de schuldenaar maandelijks kan afdragen voor de aflossing van zijn schulden. Bij een ondernemer bereken je het op basis van een exploitatiebegroting. De afloscapaciteit bij een particulier wordt vastgesteld door het inkomen te verminderen met het voor de schuldenaar vastgestelde Vrij Te Laten Bedrag.
Arrondissement Rechtsgebied is het werkgebied van een rechtbank. Nederland is verdeeld in 19 arrondissementen.
B.   BBZ Het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen, oftewel BBZ, is een regeling die wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen die in (tijdelijke) financiële problemen verkeren, die het voortbestaan van een  onderneming bedreigen, kunnen in aanmerking komen voor deze regeling. Er kunnen verschillende vormen van onder-steuning geboden worden, zoals een lening (het BBZ-krediet), een starterskrediet of een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau.
BBZ-krediet Het BBZ-krediet is een rentedragende lening, die gebruikt kan worden voor het saneren van schulden en eventueel voor noodzakelijke bedrijfskosten zoals het aanschaffen van  inventaris, aanpassingen in de bedrijfsvoering of een buffer. Het krediet wordt meestal in 36 maanden aan de gemeente terug betaald. Het moet daarbij wel gaan om een levensvatbare onderneming. De gemeente zal hiervoor altijd eerst een onderzoek naar de levensvatbaarheid van de onderneming doen.
Bedreigende situatie

 

Er is bijvoorbeeld sprake van een bedreigende situatie bij

–         Een gedwongen woningontruiming;

–         De beëindiging van levering van gas, stadsverwarming, elektriciteit of water;

–         De opzegging of ontbinding van de zorgverzekering.

In het intakegesprek worden de mogelijkheden van schuldhulpverlening en het stabilseren van een dreigende situatie met u besproken.

Begroting

 

Een begroting is een overzicht van al uw inkomsten en uitgaven. Het laat zien waaraan u uw inkomen besteedt. Om grip te krijgen op uw financiën is inzicht in uw inkomsten- en uitgavenpatroon onmisbaar. Een begroting is altijd uniek. Ieder gezin maakt immers andere keuzen, vindt andere uitgaven belangrijk en geeft het geld op een andere manier uit.
Bemiddeling

 

Een alternatieve manier om tot een oplossing van geschillen te komen. Een onafhankelijke deskundige bemiddelaar verleent hulp om partijen tot elkaar te brengen.
Beslag

 

Beslag op loon, uitkering, vermogen, roerende of onroerende goederen is een dwangmiddel waarmee een schuldeiser de schuldenaar kan dwingen de betalingsverplichting te voldoen. Alleen een (belasting) deurwaarder kan beslag leggen. Hij mag dat alleen als hij beschikt over een vonnis of een dwangbevel.
Bestuursrecht

 

Personen en organisaties die een conflict hebben met de overheid, hebben te maken met het bestuursrecht. De bestuursrechter behandelt zaken zoals gemeentelijke vergunningen of uitkeringen. In het bestuursrecht heeft u geen advocaat nodig. U kunt uw eigen zaak behartigen. Maar als het een ingewikkelde zaak is, is het vaak verstandig om wel een deskundige, bijvoorbeeld een advocaat, in te schakelen.
Beslagvrije voet Het deel van je inkomen dat je mag houden voor je vaste lasten en om van te leven en waarop een deurwaarder geen beslag mag leggen.
Betalingsregeling

 

Een betalingsregeling is een manier om uw schuldprobleem op te lossen. Bij een betalingsregeling lost u uw schuld(en) geheel of gedeeltelijk af door betaling in termijnen. Er zijn geen regels voor de duur van de betalingsregeling. U moet er wel op letten dat u zich echt kunt houden aan de betalingsregeling. U moet dus genoeg geld over houden om van te leven. Bij lange betalingsregelingen is het slim om rekening te houden met financiële tegenvallers. U kunt dit doen door de eerste maanden veel af te betalen, zodat u later wat meer geld overhoudt.
Betalingsvoorstel Voorstel tot afkoop van de openstaande vordering(en) tegen finale kwijting door middel van een maandelijkse betalingsregeling of een eenmalige afkoop door middel van een saneringskrediet.

Het betalingsvoorstel moet minimaal bestaan uit:

–          berekening van de afloscapaciteit;

–          prognose van het bedrag dat zal worden terugbetaald;

–          onderbouwing van de keuze voor schuldbemiddeling of saneringskrediet;

–          in geval van schuldbemiddeling:

a) termijnen, geprognotiseerde termijnbedragen en aflossingsfrequentie;

b) eventuele kosten indien dit binnen het wettelijk kader is toegestaan;

c) periodieke herbeoordeling van de financiële situatie (minimaal eenmaal per jaar)  en terugkoppeling hiervan naar de schuldeisers

d) overzicht van totaal openstaande vorderingen, uitgesplitst in aantallen preferente en concurrente schuldeisers;

–          in geval van een saneringskrediet:

a) netto- en bruto kredietbedrag:

b) overzicht van de schuldeisers en de saldi openstaande vorderingen (conform Wet bescherming persoonsgegevens);

c) termijn waarbinnen bedrag wordt betaald. 

Beschermingsbewind-voerder Persoon die al dan niet door de rechter is aangesteld om te zorgen voor het vermogen of de goederen van een ander, die wegens zijn fysieke of geestelijke afwezigheid daartoe zelf niet meer in staat is.
Bewindvoerder Door de rechtbank aangestelde bewindvoerder die het vermogen van een saniet (schuldenaar) beheert en voor de uitvoering van de wettelijke schuldsanering zorg draagt. De schuldenaar krijgt een vrij te late bedrag (vtlb) toegewezen al het meerdere aan inkomsten dient hij af te dragen aan een bewindvoerder (zie verder WSNP-traject)
Bezwaar Het kenbaar maken van het ontevreden zijn over een beslissing van een instantie. Een dergelijke bezwaar zou in de regel schriftelijk moeten worden ingediend.
Bijdrage in levensonderhoud Het kan eventueel ook zo zijn dat er bij een onderneming een tijdelijke dip in de omzet is, waardoor het inkomen van de ondernemer tijdelijk beneden het bijstandsniveau ligt. Binnen de BBZ-regeling bestaat dan de mogelijkheid om dit inkomen voor een periode van zes maanden aan te vullen tot bijstandsniveau. Ook hier betreft het een rentedragende lening die (als het wel weer goed gaat met de onderneming) weer terugbetaald moet worden.
Bijstandsnorm

 

De bijstandsnorm is het bedrag van de bijstandsuitkering dat iemand in uw situatie kan ontvangen. De bijstandsnorm is opgebouwd uit een basisuitkering, waarbij eventuele toeslagen worden opgeteld en waarvan eventuele verlagingen worden afgetrokken.

Wettelijke basisuitkering
+ toeslag (maximaal 20%)
– verlaging
= Bijstandsnorm

De hoogte van de basisuitkering is wettelijk vastgelegd en is afhankelijk van de leeftijd en de leefsituatie. Naast de basisuitkering kan de gemeente toeslagen en verlagingen hanteren. Men kan bijvoorbeeld recht hebben op een toeslag als men de algemene kosten van het bestaan niet kan delen met een ander omdat men alleenstaand is. De basisuitkering kan verlaagd worden als iemand bijvoorbeeld geen woonlasten heeft, omdat hij in een kraakwoning woont.

De hoogte van de toeslagen en verlagingen zijn door de gemeente vastgelegd in haar toeslagenverordening. De toeslag of verlaging wordt uitgedrukt in een percentage van de wettelijke basisuitkering voor gehuwden.

Bodemzaken Onder het begrip bodemzaken vallen roerende zaken die op de bodem staan van de belastingschuldige en die ook dienstbaar zijn aan die bodem. In het geval van een winkel zijn dit bijvoorbeeld de kassa’s, de computers en de inventaris. Onder bodemgoederen vallen bijvoorbeeld niet de bedrijfsauto’s, deze bevinden zicht niet in de winkel zelf (bodem). Het bodembeslag van de fiscus komt op al deze bodemzaken te rusten en kan ook op goederen van derden die op dat moment aanwezig zijn gelegd worden. Het beslag op goederen op derden blijft ook na het faillissement gehandhaafd.

Hiermee komt het bodembeslag dus ook te rusten op goederen van derden die zich op de bodem van de failliet bevinden. Indien sprake is van bodembeslag en een faillissement, dan geldt het volgende. Het bodembeslag van de Belastingdienst op de goederen van de failliet gaat op in het faillissementsbeslag. De Belastingdienst kan zich op deze goederen niet verhalen.

Maar het bodembeslag op de goederen van een derde wordt niet door het faillissementsbeslag getroffen, want de derde is zelf niet failliet. De Belastingdienst kan de goederen van derden die onder het bodembeslag vallen dus uitwinnen om haar vorderingen voldaan te krijgen.

Dit kan natuurlijk tot vervelende situaties leiden, stel dat u verhuurder bent van stellingkasten, en uw huurder gaat failliet. Als de belastingdienst bodembeslag legt, rust dat ook op uw stellingkasten. Het is vervolgens mogelijk dat de Belastingdienst deze goederen uitwint om haar vordering op de failliete huurder te voldoen.

Bodemzaken Reële eigendom

Gelukkig hanteert de Belastingdienst een beleid, neergelegd in de Leidraad Invordering 1990, waarbij de reële eigendom van derden wordt ontzien. Als de derde (bijvoorbeeld een leverancier) aan kan tonen dat de bodemzaak zijn eigendom is, zal de Belastingdienst deze eigendomsrechten respecteren.

Boedel Uw goederen en uw geld (behalve wat u mag besteden aan uw vaste lasten).
Boedelbeslag Maatregel waarbij een deurwaarder eigendommen in beslag kan nemen. Tot aan de eventuele verkoop kan de eigenaar hier nog over beschikken. Maar de deurwaarder kan ook besluiten om de goederen ter meerdere zekerheid mee te nemen.
Budgetbeheer Het beheren van een vermogen van iemand die hier zelf niet tot staat is of hierbij hulp nodig heeft.
Bureau Krediet Registratie (BKR) BKR registreert alle aangegane financiële verplichtingen van banken, postordermaatschappijen, creditcardmaatschappijen etc. BKR is in 1965 door het financiële bedrijfsleven opgericht om het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) te verzorgen. Ruim 16 miljoen kredieten van meer dan 8 miljoen consumenten in Nederland zijn er bekend.

De oprichtingsdoelstelling is een bijdrage leveren aan een maatschappelijk verantwoorde dienstverlening op financieel gebied. Deze doelstelling kent twee kanten. Aan de ene kant helpt BKR om te voorkomen dat consumenten financieel gesproken te veel hooi op hun vork nemen. Aan de andere kant dragen zij bij aan het beperken van de financiële risico’s voor kredietverleners.

 
C.   Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

 

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) int verkeersboetes, strafrechtboetes en schadevergoedingen. Het CJIB is een bijzondere schuldeiser. Voor het CJIB gelden speciale regels. Het CJIB hoeft niet akkoord te gaan met ieder voorstel tot schuldregeling. Het CJIB mag weigeren als u voorstelt maar een deel van de schulden te betalen en u voor het overblijvende deel kwijtschelding wilt (finale kwijting). Het CJIB mag echter niet ieder voorstel weigeren. In de volgende gevallen moet het CJIB akkoord gaan met uw voorstel:

U betaalt uw schuld in drie jaar geheel af;

 1. U betaalt uw schuld in drie jaar gedeeltelijk af, maar het overige bedrag wordt niet kwijtgescholden. Dit overgebleven bedrag moet u na afloop van de schuldregeling of het WSNP-traject in (een beperkt aantal) termijnen aflossen.

Sommige schulden komen nooit voor een betalingsregeling in aanmerking, bijvoorbeeld als u een schadevergoeding aan een slachtoffer moet betalen.

Concurrente schulden

 

Alle schulden die niet wettelijk preferent zijn, zijn concurrente schulden. Zij moeten gelijk worden behandeld. In de praktijk beroepen sommige schuldeisers (verhuurders, openbare nutsbedrijven,

verzekeringsmaatschappijen etc.) zich op een zogenaamde feitelijke of sociale preferentie. Deze schuldeisers zijn niet preferent in de wettelijke zin en dienen dan ook gewoon als concurrente schuldeisers te worden behandeld. Zie ook Schuldregeling.

Conservatoir beslag Conservatoir betekent bewaring of zekerheidsstelling. Bij dit beslag is door de rechter nog geen officieel vonnis gewezen, maar vraagt de deurwaarder toestemming conservatoir beslag op goederen te leggen. Dit wordt bijvoorbeeld gevraagd als het vermoeden bestaat dat iemand zijn goederen laat ‘’verdwijnen’’ zodat daarop geen beslag gelegd kan worden. Het gaat dan vaak om vermogende schuldenaren en schuldenaren die duidelijk te kwader trouw zijn geweest. De rechter geeft alleen toestemming voor conservatoir beslag onder voorwaarde dat de deurwaarder de schuldenaar dan ook meteen voor de rechter daagt. Het beslag krijgt dan na toewijzing van het vonnis alsnog een executoriale titel. Pas daarna kan het beslag ten uitvoer worden gelegd.
Curatele Een curator zorgt voor uw belangen als u dat zelf niet (meer) kunt. U kunt hierbij denken aan het beheer van uw geld, maar ook bijvoorbeeld het aanvragen van voorzieningen. Heeft u een curator, dan staat u “onder curatele”.

Wanneer kunt u een curator krijgen?

U moet in ieder geval 18 jaar of ouder zijn. Daarnaast heeft u ;

–         Geestelijke problemen waardoor u regelmatig of altijd problemen om zelf voor uw belangen te zorgen, of

–         Veel meer geld uitgegeven dan u had, of

–         Problemen met drank, waardoor u: niet goed voor uw belangen zorgt, of

–         Buiten uw huis vaak voor problemen of overlast zorgt, of

–         Een gevaar bent voor uw veiligheid of veiligheid van anderen

Hoe krijgt u een curator?

De rechter moet de curatele uitspreken. U kunt dit zelf vragen, maar dat kan ook gebeuren door uw echtgeno(o)t(e), (geregistreerde) partner, familie, curator of het Openbaar Ministerie (OM)

De curator

Als de rechter de curatele uitspreekt, dan wijst de rechter een curator voor u aan. Dit is bij voorkeur uw partner of familielid. Kan dat niet, dan wijst de rechter een professionele curator aan. De curator krijgt een vergoeding voor zijn werk en voor de kosten die hij maakt. In principe moet u die zelf betalen. Kunt u dat niet, dan kan de gemeente een vergoeding geven. Dat heet bijzondere bijstand.

Curator kan ook iemand zijn die wordt aangewezen door de rechtbank als controleur over een faillissement. Kunt u uw schulden niet meer aflossen en uw rekeningen niet meer betalen? Dan kunt u de rechtbank vragen u failliet te laten verklaren. Met een formulier kunt u een aanvraag voor uw faillissement opstellen. Dat kunt u voor uzelf doen of voor het bedrijf dat u vertegenwoordigt. U kunt de aanvraag zonder advocaat indienen bij de rechtbank.

  Dagvaarding Een officiële, schriftelijke oproep om voor de rechter te verschijnen.

Bovendien staat in een dagvaarding, die aangetekend wordt bezorgd, de oorzaak van de dagvaarding. In het geval van een incasso staat in de dagvaarding de openstaande schuld en de schuldeiser vermeld.De deurwaarder wil de rechter toestemming vragen invorderingsmaatregelen te treffen, zoals (boedel-)beslag. Voor deze invorderingsmaatregelen heeft de deurwaarder een vonnis of executoriale titel nodig. Deze titel krijgt hij als de schuld, c.q. de vordering, bij de (kanton)rechter is vastgesteld.

Die beoordeelt of de vordering correct is. Als de schuldenaar kan aantonen dat de vordering niet juist is, moet hij verweer voeren. Dit kan door het verweer voor de zitting schriftelijk in te dienen. De schuldenaar kan bij kantonrechterzaken ook mondeling verweer voeren tijdens de zitting, bij zaken die bij de arrondissements-rechtbank aanhangig zijn gemaakt is er verplichte procesvertegen-woordiging door een procureur. Verweer voeren heeft alleen nut  als er twijfel bestaan over de juistheid van de vordering. Als u zeker weet dat de vordering terecht is, moet u uw schuldenaar adviseren geen verweer te voeren. Het is op dat moment ook niet noodzakelijk de zitting bij te wonen. De rechter doet geen uitspraak over een betalingsregeling, maar beoordeelt alleen of een vordering al dan niet terecht is. Als de schuldenaar toch verweer voert, worden de gerechts-kosten, die de schuldenaar uiteindelijk zelf moet opbrengen hoger.

Deurwaarder Een bij koninklijk besluit benoemde openbaar ambtenaar, die belast is met het uitbrengen van dagvaardingen en andere exploten en het verrichten van ontruimingen, inbeslagnemingen en executoriale verkopingen. Een deurwaarder kan ook optreden als proces- of rolgemachtigde en rechtsbijstand verlenen.
Dictum

 

Dit is de beslissing van de rechter.
Dwangakkoord

 

Wanneer in het minnelijk traject niet alle schuldeisers akkoord gaan met de voorgestelde regeling, kan de schuldenaar de rechtbank vragen de weigerende schuldeisers te verplichten mee te werken aan een minnelijke regeling. De rechter zal alleen een dwangakkoord opleggen wanneer de weigering van één schuldeiser onevenredig nadelig is voor de overige schuldeisers.
Dwangsom

 

Bedrag dat iemand moet betalen als hij niet voldoet aan een verplichting die de rechter hem heeft opgelegd.
E.    Exploitatiebegroting

 

Dit is een overzicht van de verwachte omzet en kosten. Hieruit wordt duidelijk welke omzet er minimaal behaald moet worden om de kosten te dekken en dus winst te maken.
Executie Als de schuldenaar niet betaalt, gaat de deurwaarder over tot executie.

Voorbeelden hiervan zijn het leggen van beslag op het loon of op de uitkering of beslagleggen op de inboedel van de schuldenaar.Als uw schuldenaar papieren bij zich heeft van de schuld, is het belangrijk te bekijken in welke fase van de incassoprocedure de vordering zich bevindt. Vaak dreigen schuldeisers met maatregelen die (nog) niet waargemaakt kunnen worden.

Houd dit ook in de gaten als schuldenaren in paniek opbellen met de mededeling dat hun spullen openbaar verkocht zullen worden. Vraag dan door. Meestal blijkt het dat het om een loos dreigement gaat. Een zaak is pas spoedeisend als u het vonnis heeft gezien.

Als de schuldenaar is gedagvaard en u bent bezig met een schuldregeling, dan kunt u proberen tijd te winnen door de rechtbank uitstel van de zitting te vragen. U krijgt dan de tijd om de schuldeiser het betalingsvoorstel te doen, waardoor u misschien beslagmaatregelen kunt voorkomen.

Executoriaal beslag

 

Handeling van de deurwaarder om bepaalde voorwerpen of gelden aan de macht van de verliezende partij te onttrekken, zodat daarmee degene die door de rechter in het gelijk is gesteld zijn voorwerpen terug krijgt of zijn schuld betaald krijgt.
F.    Faillissement

 

Het faillissement of bankroet is een vorm van beslag op het gehele vermogen van de failliet ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers.

Wie kunnen er failliet gaan?

Zowel natuurlijke personen, mensen van vlees en bloed, als zogenaamde rechtspersonen zoals B.V. ’s, NV. ’s of stichtingen kunnen failliet gaan. Een eenmanszaak is geen rechtspersoon. In het geval van een eenmanszaak wordt de eigenaar van de eenmanszaak zelf persoonlijk failliet verklaard. Een eenmanszaak is dus wat wel genoemd wordt fiscaal doorzichtig, d.w.z. dat de ondernemer zelf aansprakelijk is o.a. voor alle schulden en niet zijn onderneming.

Ook een vennootschap onder firma kan failliet worden verklaard. Een vennootschap onder firma neemt een wat speciale positie in omdat het geen rechtspersoon is. In dat geval gaan naast de zogenaamde VOF ook alle beherende vennoten van de vennootschap van rechtswege (persoonlijk) failliet.

Een faillissementscurator is een door de rechtbank aangestelde persoon (advocaat) die tot taak heeft om het vermogen, de boedel van de failliet verklaarde schuldenaar, die de failliet wordt, genoemd, te vereffenen.

Procedure faillissementsaanvraag

Een faillissement wordt uitgesproken door de rechtbank, op aanvraag van de schuldenaar zelf op aanvraag van één of meer schuldeisers.

Wanneer een schuldeiser faillissement van zijn schuldenaar aanvraagt, dan zal hij aannemelijk moeten maken dat de schuldenaar inderdaad is opgehouden te betalen. Dat kan hij doen door een of meer steunvorderingen (van andere schuldeisers) aan te dragen die eveneens onbetaald zijn gebleven. Het is niet nodig dat meerdere schuldeisers het faillissement van de schuldenaar aanvragen.

Wanneer de rechtbank constateert dat de schuldenaar meerdere schulden onbetaald laat, dan spreekt zij het faillissement uit en benoemt een of meer curatoren en een rechter-commissaris. Een schuldenaar die het niet eens is met zijn faillietverklaring kan van dit vonnis binnen acht dagen hoger beroep instellen bij het gerechtshof en zo nodig cassatie bij de Hoge Raad.

Finale kwijting

 

Bij het aangaan van een schuldregeling is het belangrijk dat de schuldeiser u finale kwijting verleent. De finale kwijting zorgt ervoor dat u schuldenvrij bent na afloop van de schuldregeling. De schuldeiser scheldt u daarmee de overblijvende schulden kwijt. De schuldeiser kan dus niet na afloop van de schuldregeling nog een deurwaarder of incassobureau inschakelen. De finale kwijting geldt alleen als u zich aan de afspraken van de schuldregeling houdt.

Sommige schuldeisers verlenen geen finale kwijting. Het gaat bijvoorbeeld om het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, vroeger de IB-groep). Heeft u schulden bij deze organisaties? U zult deze schulden na afloop van de schuldregeling verder moeten afbetalen.

Fiscale eenheid

 

Bij een fiscale eenheid worden meerdere ondernemers samen gezien als 1 ondernemer voor de btw. Een fiscale eenheid bestaat vaak uit een moedermaatschappij en 1 of meer dochtermaatschappijen. 

Voorwaarden fiscale eenheid

Voor het vormen van een fiscale eenheid, gelden een aantal voorwaarden. De ondernemingen moeten:

1.         een eenheid vormen op financieel, organisatorisch en economisch gebied

2.         elk ondernemer zijn voor de btw

3.         gevestigd zijn in Nederland

U kunt een fiscale eenheid vormen met iedere rechtsvorm. Wel moet minstens 1 bv, cv, stichting of vereniging deel uitmaken van de fiscale eenheid. Een fiscale eenheid met alleen natuurlijke personen (eenmanszaak, maatschap, vof of man/vrouw-firma) is niet mogelijk.

G.   Gemachtigde

 

Iemand die als vertegenwoordiger namens een partij optreedt in de procedure.
Griffier Persoon die de rechter op de zitting ondersteunt en een verslag maakt van de zitting.
Grondwet In de grondwet staan de grondrechten en plichten van burgers, en de bevoegdheden van het parlement, de ministers en de Koning. Er staat in hoe gemeenten en provincies moeten functioneren, hoe wetten worden gemaakt en hoe de rechtspraak in zijn werk gaat.
H.   Herfinanciering

 

Door middel van het afsluiten van de klant ter reservering van de afloscapaciteit en ter doorstorting van het restant naar de klant.

Doelen van herfinanciering zijn het verminderen van de lastendruk (in termen van vermindering van rente en verlening van looptijd) voor een cliënt en het overzichtelijk maken van de totale schuldenlast door het minimaliseren van het aantal schulden en schuldeisers.

Ten aanzien van de herfinanciering (en ook het saneringskrediet) kunnen zich twee mogelijkheden voordoen, te weten:

a) de schuldhulpverleningsorganisatie, zijnde een gemeentelijke kredietbank, verstrekt het krediet zelf;

b) de schuldhulpverleningsorganisatie verwijst specifiek (bemiddelt) naar een gemeentelijke kredietbank of een reguliere bank, die vervolgens het krediet verstrekt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid Wanneer twee of meer mensen samen een lening afsluiten, kan de schuldeiser het hele bedrag bij ieder van hen opeisen
I.   Incassoprocedures Het woord incasso betekent: Het innen van een vordering.

Een incassobureau is een bedrijf dat in opdracht van de schuldeiser schulden invordert. De kosten van dit invorderen komen vaak voor rekening van de schuldenaar.

De schuldeiser schakelt het incassobureau in. De schuldeiser zal eerst de schuldenaar één of meerdere malen verzoeken de betaling te doen. Als de schuldenaar dan niet betaalt, kan er een incassobureau ingeschakeld worden. Het incassobureau stelt de schuldenaar meestal een termijn waarbinnen hij moet betalen.

Een incassobureau mag zelf geen beslag laten leggen op goederen of loon. Dit mag alleen een deurwaarder doen. De deurwaarder heeft hiervoor wel een uitspraak van de rechter nodig.

Een incassobureau werkt alleen binnen een wettelijk kader. Een incassoprocedure is gebaseerd op een privaatrechtelijke overeenkomst waaruit rechten en plichten voortvloeien. Er wordt gekeken of er aan de eisen van redelijkheid en billijkheid wordt voldaan. Er zijn dus geen specifieke regels waar een incassobureau zich aan moet houden.

De incassobureaus hebben onderling richtlijnen afgesproken, die vooral gericht zijn op het incasseren van incassokosten.

Een aantal hiervan zijn:

–         Voor incassokosten is meestal een vast bedrag of percentage afgesproken. Normaal gesproken mag het incassobureau het bedrag vorderen, tenzij de kosten onaanvaardbaar hoog zijn. De rechter kan de kosten matigen.

–         Een waarschuwing vooraf voor het innen van incassokosten is niet meer verplicht. Wel wordt bij toetsing aan de redelijkheid gekeken of er wel of niet aangemaand is.

–         Administratie- of bureaukosten zijn kosten die inbegrepen zijn bij de buitengerechtelijke kosten (deze mogen niet apart in rekening gebracht worden).

Een incassobureau mag nooit kosten berekenen die vóór de incassoprocedure zijn gemaakt.

Er zijn verschillende soorten incassobureaus, namelijk:

–         Een incassobureau dat alleen schulden voor deren int;

–         Een deurwaarder met een incassobureau

Inkomen Inkomsten uit hoofde van een arbeidsovereenkomst, Sociale zekerheidswetten, inkomensondersteunende maatregelen en overige componenten, die in redelijkheid en billijkheid tot het inkomen gerekend kunnen worden.
Insolventie

 

Staat waarin een persoon of onderneming niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Gaat soms vooraf aan faillissement.
Intake

 

De intake is het eerste gesprek tussen schuldenaar en schuldhulpverlener. In dit gesprek legt de schuldhulpverlener uit wat schuldhulpverlening is, en wat de voorwaarden zijn. De schuldenaar wordt gevraagd naar zijn inkomsten en uitgaven, zijn schulden en het ontstaan ervan. Op basis van dit gesprek wordt het vervolgtraject bepaald.
Integrale intake Het doel van de centrale intake is goed inzicht te krijgen in de financiële situatie van de hulpvrager en nadrukkelijk daarbij de eventuele samenhang met immateriële problemen te onderzoeken. Tevens wordt onderzocht of de klant voldoende gemotiveerd is om een schuldhulpverleningstraject in te gaan. Een integrale intake resulteert in een inventarisatie van schulden, berekenen van de aflossingscapaciteit, onderscheiden van schulden, inschatten van psychosociale omstandigheden en een advies voor een schuldhulpverleningstraject.
J.     Jurisprudentie Geheel van uitspraken van rechters. De jurisprudentie vormt een richtlijn voor de rechtspraak in latere, soortgelijke gevallen.
K.   Kort geding Procedure om in een spoedeisende zaak snel een (voorlopige) beslissing van de rechtbank te krijgen. Dit is een voorlopige uitspraak. Hierna kunnen de partijen alsnog naar de rechtbank gaan om de zaak voor te leggen (de ‘bodemprocedure’).
Kwijtschelding Uit vrije wil opgeven van bijvoorbeeld een tegoed aan geld.
L.    Lease Constructie waarbij men iets afneemt, bijvoorbeeld een auto, die later door middel van aflossingen en rente wordt terugbetaald.
Legalisatie

 

Wettiging; verklaring van echtheid. Meestal via Notaris.
Levensvatbaar Een onderneming is levensvatbaar als de ondernemer (als we de eventuele schulden even wegdenken) een normaal ondernemers-inkomen uit de onderneming kan halen. Dit inkomen moet  ten minste boven het bijstandsniveau liggen en alle lopende verplichtingen moeten betaald kunnen worden, met daarnaast ook nog een mogelijkheid om te sparen of een lening (BBZ-krediet) af te lossen. Als aan deze toets is voldaan, kan er eventueel een lening worden verkregen waarmee de schuldenlast kan worden gesaneerd.
Levensvatbaarheids-onderzoek Dit onderzoek wordt meestal door een externe organisatie gedaan in opdracht van de gemeente. Voordat er een krediet/lening met overheidsgeld verstrekt wordt, wil de gemeente graag weten of de ondernemer wel in staat is om deze rentedragende lening weer terug te betalen.

Er wordt onderzoek gedaan naar de verschillende aspecten binnen de onderneming. De huidige situatie, het ontstaan van de problemen,

de capaciteiten van de ondernemer, de wijze van bedrijfsvoering,

de financiële positie en dergelijke. Aan het einde van het onderzoek wordt door de onderzoeker een conclusie opgesteld en een advies aan de gemeente uitgebracht.

Loonbeslag Als je niet aan je betalingsverplichtingen voldoet, kan de deurwaarder beslag leggen op een (deel van) je inkomen. Een loonbeslag wordt door de gerechtsdeurwaarder, in opdracht van de schuldeiser, gelegd op het salaris van de schuldenaar en -of de uitkering. De schuldenaar heeft, na het gelegde loonbeslag, niet langer zelf de beschikking over een gedeelte van zijn inkomen of uitkering. Het kan hierbij gaan om een executoriaal beslag (nadat er door de rechter een vonnis is gewezen) of conservatoir beslag (bewarende maatregel). Wanneer een veroordeelde schuldenaar weigert zijn inkomsten op te geven, kunnen wij bij het UWV opvragen wie de werkgever, pensioen- of uitkeringsverstrekker van de schuldenaar is. De deurwaarder mag vervolgens de werkgever of uitkeringsinstantie schriftelijk vragen of zij periodieke betalingen verricht aan de schuldenaar.

hoogte loonbeslag

De wet bepaalt dat voor iedereen een beslagvrije voet geldt en op welke wijze deze wordt berekend. De hoogte is onder meer afhankelijk van de burgerlijke status van de schuldenaar en het eventuele inkomen van de partner. De beslagvrije voet wordt gezien als het minimum inkomen waar de schuldenaar zijn vaste lasten en levensonderhoud van moet betalen. Op dit gedeelte van het salaris kan geen beslag worden gelegd. Naast het reguliere maandsalaris vallen ook vakantiegeld, bonussen en een dertiende maand onder het loonbeslag. Onkostenvergoedingen vallen buiten het loonbeslag. De schuldenaar behoudt het gedeelte dat vrij is van beslag plus eventuele onkostenvergoedingen.

Looncessie

 

Bij een looncessie geeft u een deel van uw inkomen direct aan de schuldeiser. De looncessie duurt totdat u de schuld heeft afbetaald. Schuldeisers willen graag een looncessie omdat andere schuldeisers op dat deel van uw inkomen geen beslag kunnen leggen. Bovendien kunt u niet snel van een looncessie afkomen als u die eenmaal heeft afgegeven.

Wanneer wel een looncessie?

De gemeentelijke kredietbank mag een looncessie van u vragen als u een saneringskrediet nodig heeft. U kunt een looncessie afgeven door een akte van cessie te ondertekenen. De akte van cessie is een overeenkomst waarbij u afspreekt dat een deel van uw loon direct aan de gemeentelijke kredietbank wordt betaald.

Wanneer geen looncessie?

In de volgende gevallen kunt u geen looncessie afgeven:

–         Als u een uitkering heeft

U kunt geen looncessie afgeven als u een uitkering heeft zoals bijstand, WIA of studiefinanciering.

–         U houdt te weinig geld over

De looncessie moet wel rekening houden met de beslagvrije voet. U moet voldoende geld overhouden om van te leven.

–         Als u schuldhulpverlening wilt

De looncessie zorgt er namelijk voor dat u niet uw hele inkomen beschikbaar heeft voor schuldhulpverlening.

M.  Mandaat

 

opdracht die je van anderen krijgt om namens hen iets voor elkaar te krijgen.
Mediation Alternatieve methode om geschillen buiten de rechter om op te lossen. Wordt ook alternatieve geschilbeslechting genoemd.
Minnelijk traject

 

Met het minnelijk traject wordt het schuldregelingsproces bedoeld waarin de schuldregelaar probeert overeenstemming met de schuldeisers te krijgen over een schuldregelingsvoorstel. Medewerking van de schuldeisers gebeurt op vrijwillige basis. Wordt een minnelijk traject met succes afgerond, dan verlenen de schuldeisers finale kwijting. Gaan niet alle schuldeisers akkoord met het voorstel, dan kan de schuldenaar in veel gevallen een beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

Gemeentelijke kredietbanken of andere instellingen die door de gemeente ingehuurd worden regelen over het algemeen dit traject.

De overheid stelt nu verplicht dat er eerst op deze manier schulden opgelost worden, zodat er geen faillissement of een schuldsanering via de WSNO uitgesproken hoeft te worden.

Moratorium Een moratorium betekent dat uw huur niet mag worden opgezegd,  de levering van gas, water en elektra niet mag worden beëindigd en/of uw zorgverzekering niet mag worden opgezegd of ontbonden.

Dit verzoek dient ertoe een dreigende situatie tijdens het minnelijk traject af te wenden om zo een minnelijk akkoord en eventueel de aanvraag WSNP mogelijk te maken.

Onder bedreigende situatie wordt verstaan:

 1. Opzeggen of ontbinden van de huurovereenkomst, dan wel dreigende ontruiming
 2. Afsluiten gas, water, elektra of verwarming
 3. Opzeggen of ontbinden zorgverzekering

Alleen voor bovengenoemde situaties kan een moratorium worden ingezet. Door het moratorium aan te vragen verzoek je de rechter in bovengenoemde situaties om de ontruiming te schorsen of om de beëindiging van gas, water elektriciteit dan wel die beëindiging van de zorgverzekering tegen te gaan . Dit kan dan voor een periode van maximaal 6 maanden. Het is bedoeld om het minnelijk traject te kunnen voortzetten. Let wel het moratorium is dus niet voor andere situaties zoals bijvoorbeeld het tegen gaan van een loonbeslag of een beslag op de inboedel.

De rechtbank moet in elk geval kunnen beoordelen:

 1. Dat sprake is van een bedreigende situatie
 2. Dat (alle) schulden (waarschijnlijk) te goeder trouw zijn ontstaan of als dat niet het geval is, dat de onderliggende oorzaken onder controle zijn
 3. Dat een schuldhulpverlener bezig is met een schuldregeling
 4. Dat de schuldenaar tijdens het moratorium de lopende verplichtingen kan betalen.
Mulder Procedure om buiten het strafrecht om lichte verkeersovertredingen administratief af te doen.
N.   Nationale ombudsman In onze samenleving voert de overheid veel taken uit. Iedereen heeft daar mee te maken. Vaak verloopt het contact goed, maar niet altijd. Uw klacht daarover vindt bij de overheidsinstantie zelf soms geen gehoor. Dan kunt u de Nationale ombudsman inschakelen: een onpartijdig en onafhankelijk instituut. De Nationale ombudsman heeft een open oor voor klachten van burgers, maar luistert net zo goed naar de overheid. Zo wordt aan beide partijen recht gedaan.
NVVK De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet, Statutair gevestigd te Amsterdam.

De NVVK is de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Schuldhulpverlenende organisaties zoals gemeenten kunnen lid worden van de vereniging. Leden van de NVVK moeten zich houden aan gedragscodes. In de Gedragscode Schuldregeling zijn regels opgenomen waar NVVK-leden zich aan moeten houden bij het opstellen van een schuldregeling.’

O.   Onderbewindstelling

 

Maatregel van de kantonrechter om het goederenbeheer van personen die daar zelf niet meer voor kunnen zorgen over te dragen aan een bewindvoerder.
Ondercuratelestelling

 

Het benoemen van een curator voor een meerderjarig persoon die zijn financiële zaken door lichamelijke of geestelijke oorzaken niet meer goed zelf kan regelen.
Ondertoezichtstelling

 

Maatregel van de kinderrechter waarbij de ouders/voogd worden beperkt in het ouderlijk gezag/voogdij en waarbij het toezicht over het kind wordt opgedragen aan een Bureau jeugdzorg.
Oproeping Dwingend verzoek om voor de rechter te komen als partij of getuige.
P.    Pandrecht Sluit u een saneringskrediet af? De gemeentelijke kredietbank kan vragen om een pandrecht. Door het pandrecht heeft de schuldeiser meer zekerheid dat hij zijn geld terug krijgt. U kunt een pandrecht vestigen op niet-registergoederen, zoals:

een auto, boot of caravan;

juwelen of andere waardevolle spullen; of spaarrekeningen. 

U komt betalingsafspraken niet na

Komt u betalingsafspraken niet na? De schuldeiser mag het goed waarop het pandrecht rust verkopen. Met de opbrengst kan de schuld worden betaald.

 

Preferente schulden

 

Juridische preferente schulden zijn schulden die volgens de wet voorrang hebben boven andere schulden. De wet bepaalt, dat voorrang voortvloeit uit pand, hypotheek en voorrecht en andere in de wet aangegeven gronden.

Preferente schuldeisers:

·         UWV’s (Cadans, SFB, SFS, USZO): Teveel ontvangen uitkeringen, fraude

·         Belastingdienst voor alle  vorderingen

·         Sociale Dienst voor fraudevorderingen en alle achterstanden op reguliere schulden; soms ziet men af van preferentie

·         De bijdrage aan de vereniging van (appartements)eigenaars (VVE), 1 jaar

·         Kosten faillissementsaanvraag

·         Begrafeniskosten

·         (Achterstallig) loon en pensioenuitkeringen

·         Schuldeisers met een zekerheidsrecht (bijvoorbeeld pandrecht, hypotheek)

Problematische Schulden Problematische schulden zijn over het algemeen schulden die niet binnen een termijn van 36 maanden kunnen worden voldaan. Natuurlijk moeten gedurende deze 36 maanden ook aan andere lopende financiële verplichtingen worden voldaan.
Q.  
R.   Rechtsvorm

 

Voordat u van start gaat, beslist u in welke vorm u uw onderneming gaat uitoefenen: alleen of samen met anderen. U kunt er ook voor kiezen om, eventueel samen met anderen, een zogenoemde rechtspersoon in het leven te roepen.

De vorm die u kiest voor de uitoefening van uw onderneming, heet rechtsvorm. De rechtsvorm is niet alleen van belang voor aansprakelijkheid, maar is ook van invloed op uw belastingverplichtingen. Zo is een rechtspersoon de eigenaar van de onderneming en daarmee belastingplichtig voor de winst uit onderneming. 

Rechtspersoon en natuurlijke personen

Er zijn belangrijke verschillen tussen een rechtspersoon en een onderneming die door uzelf, eventueel samen met anderen, wordt gedreven. Veel van die verschillen hebben te maken met de aansprakelijkheid. Als u de onderneming zelf drijft of samen met anderen (natuurlijke personen), bent u namelijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Bij een rechtspersoon bent u in principe niet aansprakelijk, maar is de rechtspersoon aansprakelijk. Daar staat dan wel tegenover dat u, eventueel samen met uw medeoprichters, kapitaal moet inbrengen in de rechtspersoon. Als startende ondernemer zult u in het algemeen een van de volgende rechtsvormen kiezen:

–          Eenmanszaak

–          Maatschap

–          vennootschap onder firma (vof)

–          man-vrouwfirma

–          commanditaire vennootschap (cv)

–          besloten vennootschap (bv)

–          stichting of vereniging

Burgerservicenummer of RSIN

Schrijft u een eenmanszaak in? Dan wordt u geregistreerd met uw Burgerservicenummer. Schrijft u uw onderneming met een andere rechtsvorm in? Dan krijgt u van de Kamer van Koophandel een RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer). Met uw Burgerservicenummer of RSIN bepalen wij het btw-nummer en eventuele andere nummers, zoals een loonheffingennummer.

Rekening courant

 

Een rekening courant is een bankrekening waarop men rood kan staan. Dat betekent dat men zonder het aangaan van een kredietovereenkomst tot een afgesproken limiet geld kan opnemen.
Restschuld Dat deel van een lening dat na de verkoop van het onderpand, bijvoorbeeld een huis bij een hypotheek, overblijft.
Retentie

 

Dit is het achterhouden van een roerend goed als de vordering niet betaald kan worden. Bijvoorbeeld een garagehouder die een auto vasthoudt als de eigenaar zijn rekening niet betaalt.
S.    Saneringskrediet Het door de schuldregelende instelling te verstrekken krediet om de schulden van de schuldenaar geheel of gedeeltelijk tegen finale kwijting te voldoen.
Separatisten en pandrechthouders Dit zijn schuldeisers die een vordering hebben die wordt gedekt door de waarde van een onderpand. Zij hebben een voorrangsrecht op bepaalde zaken. Met verpanding wordt er bedoelt dat het eigendomsrecht van een bepaalde zaak, bijvoorbeeld een woning, onder bepaalde voorwaarden wordt overgedragen. Een van de voorwaarden kan zijn dat er een financiële verplichting wordt nagekomen, zoals het betalen van de hypotheek.

Een separatist kan zijn vordering opeisen zonder zich iets aan te trekken van de overige schuldeisers. De waarde van datgene waar het pandrecht op rust, is echter niet altijd hoog genoeg om de schuld van

de pandrechthouder volledig te dekken. Voor het deel van de vordering dat niet wordt gedekt door het onderpand behoort de separatist dan ook tot de groep concurrente schuldeisers.

Schone lei Wanneer klanten aan al hun betalingsverplichtingen die uit de schuldregeling voortvloeien hebben voldaan (en dus schuldenvrij zijn), wordt gesproken van een schone lei.
Schulden

 

Er is sprake van schulden, als er rente op een lopende lening wordt betaald.  Onder lopende leningen worden ook persoonlijke leningen, doorlopende kredieten, studieschulden, afbetalingsregelingen en geleend geld van familie of vrienden verstaan. Het omvat dus niet de rente die betaald wordt voor een hypotheek. Hypotheken worden buiten beschouwing gelaten.
Schuldbemiddeling

 

Overeenkomst tussen klant en schuldeiser(s) waarin wordt afgesproken dat de totale schuldenlast gedeeltelijk wordt terugbetaald in termijnen naar draagkracht tegen finale kwijting.
Schuldhulpverlener Persoon die in het gehele proces of in onderdelen van het proces van de schuldhulpverlening werkzaam is.
Schuldeiser

 

De schuldeiser, of crediteur, is de persoon of instantie die een vordering heeft op de schuldenaar.

Er zijn drie soorten schuldeisers;

– Separatisten (schuleisers met een schulddekkend onderpand)

– Preferente schuldeisers (schuldeisers met een wettelijke voorrang)

– Concurrente schuldeisers (schuldeisers zonder voorrang)

Schuldenaar

 

De schuldenaar, of debiteur, is de persoon of rechtspersoon die schulden heeft.
Schuldregeling

 

Bij een schuldregeling bemiddelt de schuld regelende instelling tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers om een minnelijke regeling van de totale schuldenlast te bewerkstelligen.
SHVO Schuldhulpverlening voor ondernemers.

Het doel van een schuldregeling op basis van SHVO (SR SHVO) is het bewerkstellen van een minnelijke regeling van de (totale) schuldenlast van een ondernemer met een levensvatbaar bedrijf, zodanig dat de onderneming kan blijven voortbestaan.

  SR SHVO = Schuldregeling SHVO

Sociale kaart Verzameling van gegevens van maatschappelijke organisaties in een gedefinieerd gebied.
Stabilisatie In evenwicht brengen en houden van inkomsten en uitgaven van de klant.
Surséance van betaling

 

Door de rechter verleende opschorting van betalingsverplichtingen.
T.   

 

 

U.  
V.    Vaste lasten Bedragen die elke maand betaald moeten worden, zoals gas, water, elektra, verzekeringen.
Vermogensrecht Rechtsgebied uit vooral boeken 3 en 6 Burgerlijk Wetboek, dat een regeling geeft van de subjectieve rechten en plichten die een onderdeel van een vermogen kunnen vormen. Het  bestaat uit het zakenrecht en verbintenissenrecht.

Gerelateerde termen: erfrecht pand- en hypotheekrecht vastgoedrecht / onroerend goed.

Verzoekschrift

 

Dit is een middel om een kwestie aan een rechter voor te leggen.
Vonnis Als de vordering correct is volgens de schuldeiser en de schuldenaar, dan wordt de vordering door de rechter toegewezen. Wanneer de gedaagde niet op de zitting verschijnt wordt een zogenaamd ‘’verstekvonnis’’ uitgesproken. Ongeveer twee weken na de zitting wordt het vonnis betekend bij de schuldenaar. Meestal krijgt de schuldenaar nog een bepaalde betalingstermijn voordat de deurwaarder uiteindelijk het vonnis gaat executeren. Via het vonnis van de rechter heeft de schuldeiser een executoriale titel. Met behulp van deze titel kan het vonnis ten uitvoer worden gelegd. De vordering is 20 jaar invorderbaar. Wanneer de vordering alsnog wordt voldaan inclusief alle kosten, vervalt de titel.
Voorlopige voorziening

 

Als u de beslissing op uw bezwaarschrift of uw beroep bij de rechtbank niet kunt afwachten dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de president van de rechtbank. Dat houdt in dat u hem verzoekt om een speciale regeling voor u te treffen voor de periode dat uw bezwaarschrift of beroepschrift wordt behandeld. De president van de rechtbank zal pas op uw verzoek ingaan als er sprake is van een ‘noodsituatie’.

Gaat hij in op uw verzoek, dan wil dat niet zeggen dat u ook gelijk krijgt in de hoofdzaak, waarin u bezwaar heeft gemaakt of beroep heeft ingediend. U kunt niet in hoger beroep gaan tegen het wel of niet toekennen van een voorlopige voorziening.

Vrij Te Laten Bedrag (VTLB) Het Vrij Te Laten Bedrag is het bedrag, dat de schuldenaar nodig heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien en zijn vaste lasten (woonlasten zoals huur of hypotheek), energiekosten, basisverzekeringen (zoals ziektekostenverzekering en WA- en inboedelverzekering) te voldoen.
W. Wilsbekwaamheid Iemand is in staat om zijn wil duidelijk te uiten in woord of geschrift. Dit heeft te maken met het feitelijke moment waarop een besluit wordt genomen.
WSNP

 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, oftewel de WSNP, is een wettelijk traject waarbij de schulden worden afgekocht op een door de wet geregelde manier. Het gaat hier om een regeling waarbij in drie jaar tijd het meest maximaal haalbare door de schuldenaar wordt opgespaard.

Dit traject is uitsluitend bestemd voor natuurlijke (privé) personen, dus niet voor mensen met een onderneming en rechtspersonen zoals een BV of een VOF. De ondernemer met een eenmanszaak of de vennoot van een VOF dient eerst de onderneming te staken en zich als ondernemer bij de Kamer van Koophandel uit te laten schrijven.

Als er een aanvraag voor de WSNP wordt gedaan en de rechter de persoon toe laat in de WSNP, wordt er een bewindvoerder aangewezen. De bewindvoerder spaart iedere maand een van tevoren berekende bedrag op. Dit is een zo groot mogelijk deel van de maandelijkse inkomsten. Als er drie jaar lang gespaard is, worden de boedelkosten en het salaris van de bewindvoerder van dit bedrag afgetrokken. De rest wordt aan de schuldeisers uitgekeerd.

Binnen het wettelijke traject hebben de schuldeisers geen ander recht dan af te wachten wat er aan het einde van het met goed gevolg doorlopen WSNP traject wordt uitgekeerd. Nadat het traject is doorlopen, verleent de rechter de schuldenaar een “schone lei”. Dit betekent dat het restant van de schuld van rechtswege buiten invordering wordt gesteld. De schuldeisers hebben geen recht meer op betaling. De schuldenaar mag zijn schulden nog wel aflossen, maar is dit niet meer verplicht.

Het doel van de WSNP

De WSNP is in het leven geroepen om tot de volgende resultaten te komen:

 • De schuldenaar kan weer met een schone lei beginnen zodra de regeling met goed gevolg is doorlopen;
 • Bevordering van een minnelijke regeling tussen schuldeisers en schuldenaars;
 • Het terugdringen van het aantal faillissementen van natuurlijke personen.

Hoe werkt de WSNP?

Op het moment dat het niet meer mogelijk is om op vrijwillige basis afspraken te maken met schuldeisers is het mogelijk om een beroep te doen op de WSNP. Er moet dan aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Een minnelijk akkoord is niet (meer) mogelijk.
 • De kans op het succesvol doorlopen van het traject is groot.
 • Er moet een WSNP-verklaring zijn. In deze verklaring moeten de volgende zaken zijn opgenomen:

– Informatie over de schulden van de schuldenaar;

– Informatie over het vermogen van de schuldenaar;

–  Een verklaring van de gemeente waarin staat dat er geen  minnelijk akkoord mogelijk is en wat de redenen daarvoor zijn.

Nadeel van een WSNP

Het nadeel van een WSNP traject is dat er meestal minder uitgekeerd wordt, dan binnen een minnelijke regeling wordt aangeboden. Meestal krijgt de schuldeiser een aanbod tot afkoop, waarbij een bedrag in één keer wordt uitbetaald, terwijl deze bij een WSNP traject drie jaar moet wachten en het niet eens zeker is of hij iets krijgt.

X.   

 

Y.     

 

Z.    Zaakwaarneming Zaakwaarneming is een veelvoorkomende vorm van vertegenwoordiging in de zorg aan wilsonbekwamen. Een zaakwaarnemer behartigt de belangen van een ander, zonder dat hij daartoe op grond van de wet of een overeenkomst verplicht is. Hij is ook bevoegd om de betrokkene te vertegenwoordigen.

 

Call Now ButtonBel ons nu!